PR
PR
PR
PR
Username :
Password:
  ประกาศ สป.อว. เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
  หากพบปัญหาในการกรอกข้อมูลคณะ หรือสาขาวิชา ของนักศึกษาที่เสนอชื่อเข้ารับการประเมินฯ สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2039-5676 หรือ E-mail:info@mhesi.go.th
  คู่มือการใช้ระบบประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษา